امروز صبح که از خواب بیدار شدم خستگی چهارصد نفر توی تنم بود!