و من،پیامبر عشق های دروغین...

سالهاست که وسوسه نشده ام.

و تو در پی آنی که

چتر عشق دروغین دیگری بر دلم بگسترانی!

و نمی دانی که دیگر هیچ وقت هوای دلم ابری نمیشود.