من نباید توی این گورستون بپوسم و دفن بشم...

باید یه تکونی به خودم بدم...

دیگه بسه هرچی در حق خودم ظلم کردم.