دلم برایت تنگ شده
مرا صدا بزن
دست روی شانه هایم بگذار
این بار قول میدهم
«همان همیشگی» نباشم!