تمام سهم غریبگی های امروز برای من...

تمام شاعرانه ها برای تو...

یک لحظه برای من...

تمام زندگی برای تو.پ.ن..:راستش بعضی نوشته هایم مثل این بازتاب اتفاقات زندگی روزمره ام است،و شاید ارزش خواندن نداشته باشد!