همان گونه که پوست اجزایی چون

استخوان ها،عضلات،روده ها و رگ های خونی را در بر گرفته 

و آنها را از دید انسان مخفی ساخته است

،خودبینی و غرور نیز پوششی برای بیقراری ها و هیجانات روحند،پوستی که بر روح 

آدمی کشیده شده است.

«فردریش نیچه»

(در کتاب«وقتی نیچه گریست»)