از قلبت بخواه که مرا به دوردست ها تبعید نکند،و اگر جز این باشد،هر وقت ردپایم را در جاده زندگی دنبال کنی جز «هیچ» به هیچ نمی‌رسی...