زندگی رنگ دیگری داشت، اگر در ساحل خاطراتم رد پای تو کنارم دیده میشد،یکبار دیگر در خاطراتم جستجویت میکنم و به یک دو راهی میرسم،انگار ما از هم جدا شده ایم،راستی در لحظه آخر چرا خداحافظی نکردی؟انگار قلبت دیگر برای من جا نداشت!