خوب توقع نداشتم با توجه به زحمتی که کشیده بودم کنکور خیلی سختی داشته باشم