یک ماه و خورده ای از دانشگاه گذشت،خشم و هیاهو ویلیام فاکنر رو آوردم که بخونم اما حتی پنج تا برگشم نخوندم!این مدت همش سرم توی فیزیولوژی و آناتومی و بیوشیمی و بافت شناسی و...بود.اما دیگه کافیه هرچی کتاب غیر درسی نخوندم!

+البته این یک ماهه خیلی کیف داد چون با بچه ها هرشبpesبازی میکردیم!