حقیقت انسانها در آن چیزی است که از اظهار آن عاجزند،

پس اگر خواستی کسی را بشناسی،

نه به گفته هایش،

بلکه به نگفته هایش گوش فرا ده!

-زیگموند فروید-