مامانم آرزوش اینه که حداقل یکی از ما سه تا بچه هاش به دیدار حضرت آقا برسیم،و سلامشو بهش برسونیم...

ینی میشه به آرزوش برسه؟