دیروز رفتم واسه ثبت نام...

اون چیزی که از محیط دانشگاه فکر میکردم با اون چیزی که دیدم زمین تا زیرزمین فرق میکرد