در بین خیال خود جستم او را

در گوشه یک خاطره دیدم او را

او سر دارد به زیر و من گوشه قاب

در حسرت یک نگاه او کشتم خود را

پ.ن:تقدیم به خود خود «او»!