من تا الان توی زندگیم آدم کمال گرایی بودم،واسه همین بوده که تا الان استرس زیادی تحمل کردم،واسه همین بوده که موفقیت های زندگیم رو به چشم شکست میدیدم.،وقتی می‌دیدم که ی نفر توی ی کاری از من بهتره اعصابم خورد میشد و دیگه انگیزه نداشتم،اما تا الان هر چی بوده دیگه بسه!دیگه می‌خوام راحت زندگی کنم،هر چه بادا باد!