وقتی بچه بودم،دعا می کردم خدا به من دوچرخه بده،بعد فهمیدم تخصص خدا دادن چیزهای دیگه ای هست،پس یه دوچرخه دزدیدم،و از خدا خواستم منو ببخشه!

‹آل پاچینو›