«دیشب باران قرار با پنجره داشت

روبوسی آبدار با پنجره داشت

یکریز به گوش پنجره پچ پچ کرد

چک چک چک چک...چکار با پنجره داشت؟»

-قیصر امین پور-

هر بار که این رباعی رو میخونم حالم جا میاد...