اعتراف میکنم یه زمانی جز اقلیت های مذهبی هند بودم!!!

.

.

.

.

.

.

.

چون یه گاوی رو به عنوان عشق می پرسیدم.

.

.

.

.

.