یادش بخیر اوایل مهر ماه بود که میدونستیم قراره ی معلم خیلی مغرور بیاد سر کلاس،زنگ دوم شد و با غرور شروع به قدم زدن توی کلاس کرد،گفت:«میبینم که از دانش آموزای سال قبلم کسی اینجا نیست!»که یهو یکی از بچه ها از ته کلاس گفت:«آقا همشون ترک تحصیل کردن!»...

ما که از خنده ترکیدیم،اون بیچاره هم جوری داغون شد که تا آخر سال از سر جاش بلند نمیشد.

پ.ن:یاد باد آن روز ها...