با خودم میگم درون ریزی تا کی؟؟؟

راستش هر کس هر حرفی میزنه رو من اصلا به روی خودم نمیارم،و توی خودم میریزم در حالی که میبینم آدم هایی هستن دور و برم که به ی شوخی ساده هم جوری واکنش نشون میدن که انگار توهین تاریخی بهشون شده...من واقعا آدم فروتن و افتاد ه ای هستم(تعریف از خود نیس!ی عیبه!عیب بزرگ!)و خب میبینم که بقیه دارن از این موضوع سواستفاده میکنن...

خودم اینجا نوشتم که هرکس ی حریمی داره که باید رعایت بشه اما بعضیا عین خیالشون نیست که بابا وقتی به ی نفر ی چیزی میگی و  جوابتو نمیده نشون از کم آوردن  نیست نشان از درون ریزیشه،راستش من زیاد عصبانی نمیشم ولی اگه عصبانی بشم واقعا اطرافیانم ممکنه بدجوری ناراحت بشن

نمیدونم!واقعا نمیدونم...