اگر روزی غول چراغ جادو آرزویم را برآورده کند، حتما آرزو میکردم تو فراموشی بگیری!!!مرا،خانواده ات را،همه را فراموش کنی،حتی شکارچیت را که تو را شکار و از من دور کرد،آنوقت من می‌توانستم بگونه ای دیگر خود را به تو نشان دهم،شاید آنوقت دیگر مرا از خود طرد نمی‌کردی!...