متاسفانه من سر هر مسئله کوچیکی از کوره در میرم و عصبانی میشم،فکر کنم این بزرگترین عیب اخلاقی منه،هر بارم که عصبانی میشم،بعد از دو سه دقیقه پشیمونم شاید خوندن یه کتاب خوب بتونه بهم کمک کنه...!